Cuore_Segreto, strona 2

22 teksty – auto­rem jest Cuore_Seg­re­to.

Perłę uczu­cia, wyob­raźni i cu­du chro­ni muszla z serca. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 grudnia 2009, 15:27

Wyz­wa­lam się z obo­wiązku ja­kim jest życie, bo ludzie ta­cy jak ja od­chodzą przed cza­sem. Od­chodzą za­nim zdążysz po­kochać ko­goś z nich, lecz do­piero po­kochasz gdy poczu­jesz że ich już nie ma. A gdy za­kopiesz wspom­nienia to zatęsknisz i zaczniesz doceniać.

Autor niez­na­ny , 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 grudnia 2009, 11:50

Krop­la deszczu zat­ra­ca swą tożsa­mość w oceanie .

/przeczytane/ 

myśl • 20 grudnia 2009, 20:46

Czym siebie usy­piasz, by nie czuć, by się nie bać, nie pa­miętać ... ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 grudnia 2009, 17:20

Już czas aby się przyz­nać, że jed­nak prze­daw­ko­wałam marzenia. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 4 grudnia 2009, 14:02

Miłości nie wol­no ka­rać przy­jaźnią. Ko­niec to koniec. 

aforyzm dnia z 3 grudnia 2009 roku
zebrał 245 fiszek • 2 grudnia 2009, 20:02

Nie ma co spać, wszys­tkie sny są o Tobie. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 listopada 2009, 19:30

Człowiek jest snem cienia. 

myśl • 24 listopada 2009, 19:55

I tak oto przez Ciebie, dzi­siej­szy dzień , stał się jed­nym z naj­lep­szych dni w moim życiu. .. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 października 2009, 20:13

Naj­lepsi od­chodzą - ta­kie jest życie.
/usłyszane/ 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 października 2009, 20:13
Cuore_Segreto

Szukam innego świata. Bez nudy, rutyny, bezsensownych dyskusji, głupich wymówek, zadufanych i egoistycznych ludzi. Czegoś, co nie jest plastikowe i przereklamowane.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cuore_Segreto

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność