Cuore_Segreto

22 teksty – auto­rem jest Cuore_Seg­re­to.

Od­wie­dziłam już wszys­tkie ap­te­ki w mieście, lecz w żad­nej nie było le­kar­stwa, które byłoby w sta­nie mi pomóc. Ni­komu i nicze­mu nie uda się uod­pornić mnie na Two­je spojrzenia. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 lutego 2010, 16:37

Nic mi nie jest - skłamałam.
I poczułam ko­lejną dawkę bólu, który tak dos­ko­nale znałam. W tej chwi­li, już na­wet mo­je ser­ce, ma mnie dość. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 lutego 2010, 18:04

W dzi­siej­szych cza­sach, na­dużywa się wiel­kich słów ta­kich jak "Kocham Cię" i "Niena­widzę". Ludzie pognębi­li war­tość tych tekstów. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 lutego 2010, 19:07

W mym ser­cu ? Os­tatnie sko­nało w nim szczęście. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 stycznia 2010, 14:21

Byłeś dla mnie częścią te­go lep­sze­go życia.
Skoczyłabym za Ciebie w ogień, jed­nak Ciebie to nic nie ob­chodziło. Skończyłam z tym, przes­tałam kochać za nas dwo­je. Myślałam, że stra­ta przy­jaciela bo­li, mi jed­nak przy­niosła wolność. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 stycznia 2010, 15:17

Obo­je głod­ni. Niena­syce­ni i sprag­nieni. Tak daw­no nie zas­ma­kowa­li miłości. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 16 stycznia 2010, 19:29

Odkąd Cię poz­nałam wszys­tko się zmieniło,
stałeś się moim ta­liz­ma­nem szczęścia. Już nie zgu­bię Cię. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 stycznia 2010, 13:03

Naj­lep­szy przy­jacielu, pa­miętasz jak błagałam, byś nie za­bierał mi wszys­tkiego, co tak bar­dzo kochałam ?

spec­jalna de­dykac­ja dla T. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 9 stycznia 2010, 21:18

Po­radzisz so­bie, bo ja po­mogę Ci zawalczyć. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 stycznia 2010, 17:14

Ścięła się w lód os­tatnia życia iluzja. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 stycznia 2010, 21:37
Cuore_Segreto

Szukam innego świata. Bez nudy, rutyny, bezsensownych dyskusji, głupich wymówek, zadufanych i egoistycznych ludzi. Czegoś, co nie jest plastikowe i przereklamowane.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cuore_Segreto

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność